மருந்தியல் தொழில்நுட்ப வல்லுநர் என்ன செய்வார்?

மருந்தியல் தொழில்நுட்பமாக மாறுவது பற்றி யோசிக்கிறீர்களா? நீங்கள் பொறுப்பேற்க வேண்டிய 6 மருந்தியல் தொழில்நுட்பக் கடமைகள் மற்றும் நீங்கள் பணியாற்றக்கூடிய பல்வேறு மருந்தியல் அமைப்புகள் இங்கே.